Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BM Technical δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.bmtechnical.gr προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες οι οποίοι πιθανότατα να ενδιαφέρονται για αυτές, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης κατά τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να είναι σύμφωνος και να τους αποδέχεται εν τω σύνολο, για να προβεί σε χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του bmtechnical.gr.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς γραπτή ή προφορική προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το bmtechnical.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφή ζημίας μπορεί να προκληθεί και να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης λόγω της επίσκεψης/χρήσης, με δική του πρωτοβουλία, των σελίδων του συνολικά.

Τα περιεχόμενα του bmtechnical.gr παρέχονται «όπως ακριβώς περιγράφονται» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη υπό οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο.

Το bmtechnical.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, αλλά θα γίνεται κάθε προσπάθεια αποφυγής αυτών.

Επίσης το bmtechnical.gr δεν δύναται να εγγυηθεί ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό/συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών συνολικά, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το bmtechnical.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους των συνεργαζόμενων/συγγενικών sites. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου τον επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το bmtechnical.gr, εκτός της περιπτώσεως που οι δύο πλευρές έρθουν σε διαφορετική γραπτή συμφωνία.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται συνολικά στις σελίδες του bmtechnical.gr αποτελούν μία προσφορά/πρόταση προς τον επισκέπτη/χρήστη του bmtechnical.gr και δε θεωρούνται σε καμιά περίπτωση ως αμετάβλητες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας - σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου του bmtechnical.gr, καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του bmtechnical.gr και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών των αρχείων  δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός ρητών αναφερόμενων εξαιρέσεων.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης μέρους των αρχείων για προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών σε προσωπικής χρήσης ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλου τύπου ηλεκτρονικών μέσων, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα και δικαιώματα του bmtechnical.gr. Για υπηρεσίες και προϊόντα των λοιπών φορείς / συνεργαζόμενων / συγγενικών sites ισχύουν οι δικοί τους όροι περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στις σελίδες τους και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει το περιεχόμενο και εικόνα των σελίδων του συνολικά, υπό οποιοδήποτε τρόπο καταστεί αναγκαίο και  οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν άμεσα.  Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενης ειδοποίησης τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

Επικοινωνία με την εταιρεία

Ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail, πληροφορίες ή προτάσεις σχετικά με τα υπηρεσίας ή προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργατών της. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@bmtechnical.gr.

Εφαρμογές Δικαίου & Λοιποί όροι

Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις σχετιζόμενη με την χρήση του bmtechnical.gr, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε από τους ανωτέρω όρον και προϋποθέσεις καταστούν αντίθετοι προς το νόμο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του bmtechnical.gr και του επισκέπτη/χρήστη αυτού του διακτυακού τόπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εφόσον διατυπωθεί εγγράφως σε συμπεριληφθεί σε αυτή.